Almere, Amersfoort, Amsterdam, Baarn en Volendam
020-2480246
info@losmaken.nl

Algemene Voorwaarden Kirchhof Fysio

Eindelijk van je klachten af bij Kirchhoff Fysio

Algemene Voorwaarden Kirchhof Fysio

Als u een afspraak maakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling, dan zal tijdens het eerste consult de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 20 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Indien akkoord volgt de eerste behandeling. Deze zal ook 20 minuten duren.

Graag vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende:
1. Graag uw legitimatiebewijs en verzekeringspasje meenemen bij het eerste bezoek.
2. Cliënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.
3. Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars (met uitzondering van een aantal chronische indicaties, zie chronische lijst van Borst). Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. Kirchhoff Fysio kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden. Kirchhoff Fysio heeft contracten met alle zorgverzekeraars behalve Just.
4. Wij stellen het op prijs als u in de gehele praktijkruimte geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Gaarne uw telefoon op ‘stil’ zetten.
5. Wij vragen u twee handdoeken (een grote en een kleine) mee te nemen tijdens uw afspraak. Dit in verband met de hygiëne. Verder verwachten wij van u als klant dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
6. Voor fysiotherapeuten en telefoonnummers kijk bij locaties. Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
7.  Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen met uw fysiotherapeut of via marketeer@losmaken.nl
8.  Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
9. ; Bij het oefenen in de trainingszaal graag sportkleding en (sport) schoeisel gebruiken die u niet buiten gebruikt. Een handdoek is verplicht bij het gebruik maken van de oefenruimte. Tevens vragen wij u de oefentoestellen schoon te maken na gebruik.
10.  In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.
11.  Tijdens afwezigheid of vakantie zal een van onze collega’s de behandeling overnemen. Dit om de therapie optimaal te kunnen continueren. Wij zullen u hier, indien mogelijk, altijd van tevoren van op de hoogte stellen. Indien u bezwaar heeft tegen behandeling door een collega kan u dat bij uw behandelaar aangeven.
12. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Kirchhoff Fysio gaan zorgvuldig om het deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.
13. Kirchhoff Fysio is aangesloten bij de KNGF, NVMT, NVFB, MLDV, NVFS, NVFK en NVA.  Behandelingen worden uitgevoerd volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
14. Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd, de kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Kirchhoff Fysio incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.
15. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de AVG.
16.  Klachtenregeling: Kirchhoff Fysio is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Zie onze ‘klachtenregeling‘.
17.  Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken bij uw fysiotherapeut.